Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Wizyta u ortodonty
Sierpień 3, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Inwentaryzacja budynku i przyłączy
Sierpień 8, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Prawo do opieki nad dzieckiem to uprawnienia i obowiązki rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Komponentami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma obowiązek wykazać w toku postępowania, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i zarobki dostateczne do utrzymania. Konieczne jest również potwierdzenie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze sugerować się korzyścią dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, jak również otoczenie, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym względzie sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę na temat sprawowania dotychczasowej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ustalenia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO POSTĘPOWANIA O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Zwykle powodem wezwania w tej kwestii adwokata jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona brakiem możliwości zgodnego sprawowania opieki, formy wychowywania dziecka, zwłaszcza kiedy pomiędzy rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta oraz zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego rodzaju procesów warto zaangażować dobrego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Plan wychowawczy

Bardzo często trafnym metodą z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje prawnik, lecz może też wystapić w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w trakcie rozprawy.

Najważniejsza jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz postanowienia jakie decyzje rodzice będą podejmować razem, a jakie oddzielnie. W zakresie porozumienia prawnik może dodać dopełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z ustaleniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może wesprzeć ich jako obiektywny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka oraz przygotowanie konkretnego dokumentu.

Rezultatem tego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz porównywalnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu z dzieckiem. To znaczy, że dziecko ma dwa miejsca pobytu i żyje naprzemiennie u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie mogą stworzyć zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje wyrok na podstawie zgromadzonych opinii oraz dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość złożenia wniosku o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych przypadkach można ubiegać się o absolutne pozbawienie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez adwokata, kiedy zastosowane uprzednio lżejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje kontaktu i zainteresowania dzieckiem lub kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom przykładowo w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda utrudniająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takiej sytuacji można wnioskować o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zawieszenie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka oraz zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia prawa do opieki nad dzieckiem, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można ubiegać się o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok