Depilacja laserowa przegląd technologii
Rodzaje depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty stomatologiczne
28 października, 2019

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw związanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie dokonania czynności prawnej i z tego względu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego poświadczenia niezbędne jest wypełnienie paru wymogów. Między innymi w czasie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Przygotowany akt notarialny ma taką samą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z oryginałami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument oraz sporządza protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią budowę oraz nie może być zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w przypadku, gdy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – z reguły, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być dokumenty, pieniądze, wartościowe papiery lub dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z uwagi na to nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Strona używa cookies
Ok